ایرانول 5000-VD VD-5000

کد محصول :

ایرانول 5000-VD با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی ویژه بمنظور استفاده در دیزل ژنراتورهای نیروگاهی تولید گردیده است.

  • CDAPI
خصوصیات
  • .خاصیت ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
  • .اثرات پاک کنندگی و معلق کنندگی بالا که منجر به کاهش دوده و رسوب از سطح موتورميگردد.
  • .قلیائیت بالا برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسید های تولید شده بر اثر احتراق داخلی در سوختهای دیزلی با در صد گوگرد بالا و در نتیجه افزایش عمر روغن
  • .خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی مناسب
  • .کاهش مصرف روغن و سوخت