ایرانول ترانس D trans-D

کد محصول :

ایرانول ترانس D با استفاده از روغن پايه نفتنيک گزينش شده ، بدون مواد بازدارنده و خواص دي الکتريک عالي ونقطه ريزش پايين جهت مصرف در سيستم هاي الکتريکي که خاصيت اکسيداسيون معمولي مورد نياز باشد، توليد گرديده‌است.

  • 60296:2003IEC
خصوصیات
  • .حلاليت عالي و قابليت معلق کنندگي مناسب به منظور جلوگيري از رسوب لجن در حين عمليات و ممانعت از مسدود شدن کانالهاي ترانسفورماتور.
  • .خاصيت اکسيداسيون مناسب.
  • .گرانروي پايين براي بهبود بخشيدن به خاصيت انتقال حرارت در سيستم.